Действие на Хумустим

                                                                      Х  У  М  У  С  Т  И  М

ОРГАНИЧЕН РЕГУЛАТОР  И СТИМУЛАТОР ЗА ПОВИШАВАНЕ

НА ДОБИВА И КАЧЕСТВОТО НА РАСТЕНИЕВЪДНАТА ПРОДУКЦИЯ

Хумустим не е новост за науката, новост е за пазара!

      Повече от  три десетилетия водещи наши учени агрохимици  като проф.д-р Лазар Станчев, проф.д-р Златан Танев, проф.д-р  Стефан Горбанов, порф..д-р Гиньо Рачовски и др. През целия си творчески път изследваха  ролята и значението за растенията на подвижните хумусни вещества   /или   т.н.  хуматни     торове/ за увеличаване на добива и за снижаване себестойността на получената продукция.  С редица прецизни и производствени опити доказаха бързото им влияние за повишаване имунитета на растенията към болести и стресови фактори; влиянието им върху ускореното развитие на кореновата система и увеличаване на общото й тегло;  за  повишаване на фотосинтезата и увеличаване на хлорофила;  за ускорения процес на цвето и плодообра-зуването; за силното подобряване  на  качеството на  растениевъдната  продукция  и  най-важното –  повишаване на добива с гарантиран икономически ефект.

В докторската си дисертация, защитена през 1972 год.,  известния агрохимик проф.др. Лазар Станчев изложи резултати от 20 годишни прецизни и полски опити от получен по негова технология натриев хуматен тор. Доказа, че физиологичната активност на хумусните   биорегулатори   е   тясно   свързана с   действието   им върху метаболизма на растението, главно в хода на оксидазните реакции, които дават отражение върху интензивността на дишането, термодинамичните процеси, образуването и разграждането на АТФ и АДФ,  биосинтезата на пластидните пигменти и растежните  вещества. Изясни механизмът на фитотоксичността на биурета и антитоксичното действие на активните хумусни вещества /хуминови и фулвокиселини/ в това отношение. Доказа , че под влияние на съдържащия се в карбамида биурет настъпват смущения във веригата на окислително-редукционните реакции на дихателния процес, свързани с инхибиране функциите на микроелементите –метали, които влизат в състава или участват в дейността на цитохромите, катализата, о-дифенолоксидазата, флавиновите и други ензими, регулиращи процесите на биологичното окисление. Установи, че подвижните хумусни вещества инактивирт биуретната токсичност на растенията, запазват каталитичните функции на микроелементите-метали/главно цинк, желязо, мед/ при дишането и в процесите на синтезата на хлорофила и на други органични съединения, дори и в присъствие на биурет в тъканите на растенията. Проучи  взаимодействието на хуминовите киселини и микроелементите-метали в някои термодинамични и биохимични реакции в процесите на инактивирането на биоуретната фитотоксичност във формирането на структурата на добива при селскостопанските култури. С инфрачервени спектри се доказа типът на свързването на микроелементите-метали с хуминовите киселини. Проучи и доказа влиянието на хуминовите и фулвокиселините при кълняемостта на семената, за активиране хода на протичането на органогенезиса , като доказа че те стимулират растежа и развитието на растенията,  скъсяват етапите на органогенезиса, което е от съществено значение за цвето и плодообразуването. Доказва че добивът се повишава средно с 10% а при доматите  от началните 5 беритби с 30 до 42% . Силно се завишават и  качествените показатели като оказват благоприятно влияние  върху органичния и минералния състав на плодовете. В сравнение с контролата съдържанието на захарите е повишено със 7-14% , на органичните киселини – с 10-24%, а на фосфора и калия с – с 6-18.  Аналогични са и резултатите изведени от него и при краставици, пипер; тютюн, царевица, ечемик и др. култури.

Хумустим е ново поколение  калиев хуматен тор

Получен е по оригинална технология, при която се използва  богат на органични вещества  природен  ресурс, който единствено може да осигури този висок процент на хуминови и фулвокиселини и то в най добро съотношение между тях. Те  от своя страна влизат във взаимодействие със всички макро и микроелементи намиращи се в неговия органичен състав и се образуват фосфорни хумати, калиеви хумати, калциеви хумати, магнезиеви хумати  и др.  на органична основа.  Хумустим не съдържа химически форми на хранителни вещества. Затова е ценен и като екологично чист продукт.  Усвоява се бързо /до 6 часа/ и  растенията и  го приемат свойски.   Дори и при завишаване на дозите  той не показва обратен ефект или стрес.

Хумустим не  е продукт от калифорнийски червей, няма биологичен произход, а е чист органичен природен  калиев хумат. Всеки производител трябва да знае, че “отделните форми хумусни вещества се различават не само по елементния си състав, но и по химичната и физичната природа на техните компоненти” ( проф.д-р Л.Станчев ).

Ефектите на Хумустим

 • Повишава кълняемата енергия и дружното поникване на семената;
 • Силно влияе на органогенезиса като залага потенциално висок добив;
 • Регулира метаболизма на клетките, стимулира растежа и развитието на растенията;
 • Ускорява процесите на цвето и плодообразуването.
 • Засилва естествената съпротивителна сила на растенията срещу болести и вредители, повишава устойчивостта към стресови фактори – засушаване, измръзване, резки температурни амплитуди, химически вещества и др.;
 • Засилва фотосинтезата, повишава натрупването на хлорофил, подобрява тургура на растенията и оптимизира водния режим, като намалява транспирацията на водата;
 • Благоприятства за усвояване на азота и трансформирането му в пълноценни белтъчини;
 • Повишава добива с над 15%, а при някои култури и с над 50%;
 • Подобрява качеството на произведената селскостопанска продукция и удължава срока на съхранение;
 • Силно стимулира образуването на издънки при производство на посадъчен материал от ягодоплодни и др. култури.

Увеличава процента на прихващане на посадъчния материал до 90-95%.

 • Способства за намаляване натрупването на нитрати и остатъчни пестициди в плододете;
 • Бързо възстановява растенията засегнати от късни слани, градушки, химически вещества и др. повреди
 • Използван почвенно, обогатява почвата с хумус, защото сам по себе си той е «подвижен хумус», подобрява нейната структура, аерация и водоустойчивост. Създава условия за развитие на полезната микрофлора и активира минерализирането на неподвижните форми на хранителни вещества в почвата.
 • Хуминовите киселини имат способността да свързват в неразтворима форма тежките метали, радионуклеиди и др. промишлени замърсители. Създава с тях неусвоими за растенията комплексни съединения.
 • Съвместим е с всички пестициди , вписани в Националния списък по растителна защита.

Всичко гореизложено е потвърдено с редица прецизни опити, изведени и продължават да се извеждат, в почти всички отраслови институти в страната при основните земеделски култури – житни, бобови, царевица, слънчоглед, тютюн, овощни видове и лозя, ягодоплодни, етеричномаслени култури, фуражни треви, затревени площи, цветя, декоративни храсти, планински видове  и др.  Изведени са и производствени опити на над 100 хиляди декара при различни култури.

Хумустим е единствения органичен хуматен тор предлаган на пазара у нас, който в състава си има най-високо съдържание на разтворими форми на хумусните вещества, в т.ч.  най-активната негова съставка – калиевите соли на хуминовите  киселини, които заемат  23% от органичното му вещество, или са 7 грама на 1 литър и  фулвокиселините – 5%. Именно тези подвижни хумусни вещества активират цялата физиологична дейност на растението. Това  дава възможност много бързо да се усвоят от растенията –  до 6 часа  и много бързо да вземат участие в цялата негова физиологична дейност.   Освен това той съдържа и всички други органични вещества, азот, фосфор, калий, калций, магнезий и всички микроелементи.

Хумустим е икономически изгоден и достъпен за всеки производител

Хумустим е най-евтиния  висококачествен органичен тор като вложение за 1 декар, защото той е силен концентрат и се използва в минимални дози.

Цената на 1 литър Хумустим е 23 лв без ДДС, а цената за едно листно пръскане е 0,92 лв. Достатъчни са не повече от 1-3 листни пръскания през целия вегетационен период, в зависимост от културата  и начина й на отглеждане

Фирма «Агроспейс» ООД гр. Велинград е единственият производител у нас на Хумустим. Течната форма на Хумустим се предлага  на пазара от 2001 г. в две разфасовки –  от 1 л.  и от 100 мил. През последните две години, по рецепта на проф.д-р Г.Сенгаливич, предлага и гранулатна форма – “Агрохумустим,” предназначена най-вече за производство на разсадопосадъчен материал и при създаване на трайни насаждения. Може да се използва и при всички  култури. Ефектът е изключително висок, но като вложение за 1 дка е малко по-скъп. Цената му е 15 лв. за 5 обемни литра.

Фирмата  гарантира постоянното  качество на Хумустим. В цветен проспект са дадени указанията за неговото използване, както и целия състав на органичните и минерални вещества в него, на основание  Анализ от Централната лаборатория към МЗГ.

Фирма “Агроспейс”  има практика да провежда презентация в цялата страна на които  научните сътрудници извеждали опити с Хумустим  докладват получените резултатите от изпитванията пред производителите.  Почти ежемесечно публикува в земеделските вестници ( в.Стопанин, Агровестник, сп.Агроном, сп.Практично земеделие и регионални земеделски вестници ) информация за технологията на прилагане при различни култури, публикува таблични данни за получените резултати от изведените опити – прецизни и производствени.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ ЦЕНЕН ОРГАНИЧЕН ХУМАТЕН ТОР, КОЙТО НЯМА АЛТЕРНАТИВА НА НАШИЯ ПАЗАР, КАКТО ПО КАЧЕСТВО, ТАКА И ПО ЦЕНА ЗА 1 ДЕКАР.

Радка Малинова – агроном