ОСОБЕНОСТИ ПРИ  ЕСЕННАТА СЕИТБА НА ЖИТНИТЕ КУЛТУРИ

Предстои есенна сеитба на житните култури. Изминалата вече стопанска година нанесе сериозни загуби на редица земеделски производители, особено в житницата на България – Добруджа. Като основна причина за получените ниски добиви се отбелязва голямата суша, която започна още от ранната есен на стопанската 2019-2020 година и продължи почти през цялата вегетация на житните култури. Разбира се това е сериозен природно-климатичен проблем, който се оформи през последните няколко години.
Когато говорим за проблемни години, не трябва да премълчаваме и един доста сериозен проблем, който започна още преди много години и вече започнаха да се проявяват неговите комплексни последействия. А това са: нарушен дисбаланс на почвите от хранителни вещества, нарушени водно-физични свойства, почвена киселинност, сериозно нарушение на микробиологични процеси и др. Като основна причина за тези негативни прояви се свързват обикновено с неправилното торене, сеитбообръщение и др. Основно място от тях заема небалансираното внасяне на минерални торове, много често едностранно, както и липса на органични вещества в почвата, които са основните стимулатори за микробиологичните почвени процеси. Далече съм от мисълта, че не трябва да се използват минерални торове, напротив трябва, но разумно, както по количество, така и по видове. Какво се получава? При тези нарушени почвени процеси, изброени по-горе, когато валежите са недостатъчни, т.е. има ясно изразено засушаване, то неговото отрицателно въздействие върху растенията ще бъде в пъти по-голямо. За съжаление това вече е факт на много места в България. Нарушените водно-физични свойства на почвите, повишената киселинност, недостатъчни органични вещества, водещи до сериозно нарушение на микробиологична им дейност, от което пък зависи от една страна усвояването на внесените минерални торове от растенията, от друга поддържане и съхранение на почвеното плодородие. При тези условия, растенията не се хранят нормално, силно се понижава техния имунитет и цялата и физиологична дейност. Като допълним и сушата, какво се получава – провалена реколта и печалба.
Друга тенденция, която се оформи през последните години е, че се използват вносни високодобивни сортове пшеница. Няма лошо в това! Разбира се всеки производител се стреми да получи висок добив, ниска себестойност и добра печалба. За да се получат добиви над 900-1200 кг/дка и повече, е необходимо да се използват и по-високи дози торове. Много често се използват предимно азотни. При оформената през годините тенденция за дисбаланс на хранителните вещества в почвите, високи дози азотни торове, допълнително влошиха почвите процеси. Какво става? Няма реколта! Причини – голямата суша! А само това ли? Трябва да бъдем отговорни, както към природата, така и към самите нас. В никакъв случай не виня никого, просто искам да помогна, но за това трябва мотивирано да обясня някои чисто агрономически проблеми и в същото време да мога да бъда полезна за бъдещите реколти. България предлага много добри сортове пшеница, защо е необходимо масово да се използват вносни и по-високодобивни сортове пшеница, които много често са рискови! Моля да ме извинят търговците на семена и потърпевшите производители, но всеки по веригата трябва да бъде наясно и да постъпва отговорно, както към собственото си производство, така и към съхранение, и поддържане на почвеното плодородие. Почвите не се амортизират, но когато системно се нарушават техните свойства, те започват да оказват отрицателно въздействие върху растенията. За тяхното възстановяване е необходимо да се осигурят много органични вещества, правилни сеитбообръщения, оптимално използване на внесените минерални торове, както и да се сеят определени видове култури, особено бобови.
В тази връзка, искам да предложа на производителите да използват един много добър органичен хуматен тор Хумустим. Той вече 20 години се произвежда и все повече се налагат неговите невороятни качества, особено през последните силно стресови години, като засушаване, измръзване, наводнения, късни слани, киселинни дъждове и др. природни аномалии, както и нарушеното почвено плодородие. В състава на Хумустим няма добавени макро и микроелементи на химическа основа. А защо е необходимо да се добавят, за да увеличим предлагания сортимент ли ? Всеки производител може сам да си ги добави, което ще му бъде и по евтино и по-ефективно, особено микроелементите, към които трябва да се подхожда много внимателно. Когато растенията нямат нужната потребност от съответния микроелемент, а той се даде, тогава пораженията са сериозни. От друга страна, защо ние трябва да оскъпяваме това добавяне на макро и микроелементи, които вие може сами да си ги добавяте, съобразно изискванията на културата, почвения тип, предходно сеитбообръщение и др. и то на по-евтина цена. В Хумустим има само органични макро и микроелементи, които са много ценни, защото са част от природния хумус, в бързоподвижна и усвоима форма и много свойствени за растенията. Те обаче не се предлагат масово, а в повечето случай в тях се добавят макро и микро елементи, за които споменах и по-горе. Да, в Хумустим можеше да добавяме голямо разнообразие на такива изкуствени хранителни вещества, в хелатна и всяка друга форма и да ви предлагаме поне 20 вида Хумустим за всяка култура и изискване. Това не го правим, това го оставяме вие сами да си го направите, съобразно изискванията които зависят от почвения тип, от предшественика, от културата, сортовите особености, микроклимат, почвена запасеност и още редица други условия. Ние, обаче ви предлагаме чистия органичен хумусен тор, който вие можете да го съчетавате с всички използвани от вас минерални торове. Така ефекта от правилното изхранване на растенията и опазване на почвата ще ви бъде много  по евтин и по ефективен и ще осигури по-ниска себестойност, с по-добра печалба.
Ние ви предлагаме само чисти органични хумусни компоненти, които са природната, свойствената храна за растенията и те с охота я приемат. Освен това, Хумустим е изключително богат на много ценните калиеви соли на хуминовите киселини. Подадени в минимални количества те регулират, стимулират и въздействат на растенията много благоприятно, като подобряват метаболитните процеси и цялата им физиологична дейност. В съчетание с внесените минерални торове, Хумустим балансира тези аномалии, които споменах по-горе.
Многобройни са проведените опити с Хумустим, както в институти, така и в практиката. През последните години в Аграрния Университет в гр. Пловдив бе изведен опит с Хумустим, като целта е била да се проследи неговото действие едновременно върху почвата и върху растенията. Екип научни работници публикува резултатите, в които се посочва, че Хумустим повишава с над 50% размножаването на полезните почвени микроорганизми, т.е. микробиологична дейност в почвите, от която зависи и усвояването на внесените минерални торове. С над 80% се повишава почвеното дишане, т.е. почвената аерация В същото време 19% е завишен добива от използваната култура, в случая – лук на късия ден. Веднага искам да кажа, че Хумустим е хуматен тор, целия му състав е от хумусни вещества, т.е. натуралните хуматни компоненти, както го наричаше покойния проф.д-р Г.Сенгалевич „Хумустим е подвижен хумус, хумус в действие“. Той не проявява избирателност към културата, защото всяка култура се отглежда върху почва с хумусни компоненти. Затова той се използва и неговия ефект е изключително голям при всички земеделски култури, отглеждани в страната.
Как да използвате Хумустим при житните култури
От изключително значение е начина и времето на използване на Хумустим. Затова ние препоръчаме да започне още с обработка на семената. За есенната сеитба, третирайте семената с Хумустим, в доза 1 литър за 1 тон семена. Използваната вода е 30 л за 1 тон семена. Това може да се извърши съвместно с обеззаразяването им, с фунгицидите. Гарантирам ви, че те ще покълнат с много силен и здрав кълн, а в кълна се залага бъдещия добив, ще се  осигури мощно развитие на кореновата система, а това е осигурен силен начален старт на растенията, ще се оформи здрав възел на братене, с добра братимост, и с равностойни братя. Растенията ще зазимят в една много добра фенологична фаза. От друга страна ще усвоят в по-голямо количество внесените минерални торове. Като цена този разход е 0,59 лв/дка.
Предвид, изменените климатични условия през последните години и нарушените водно-физични свойства на почвите, ви препоръчам да извършите и едно предзимно листно пръскане с 60 мл.дка Хумустим. Това трябва да стане, когато пшеничените растения има 3-4 листа. Този разход за едно листно пръскане е 1,38 лв/дка. Направете го, няма да сбъркате!. Хумустим е уникален органичен хуматен тор. Той е доказал и продължава да доказва своите качества, които много ясно се виждат в проблемни години и ситуации. Например , когато има нападения от гъбни болести, късни слани, киселинни дъждове и др. проблеми, тогава препоръчаме дозата му да се завиши 3-4 пъти. Тази висока доза няма да навреди на растенията, защото в Хумустим няма добавени химични макро и микроелементи, които при завишени дози могат да окажат поражения на посевите. Напротив, много бързо ще възстанови растенията, силно ще стимулира тяхната физиологична дейност и те ще започнат безболезнено да преодоляват тези стресови ситуации. Много добър е ефекта му и при засушаване. Това е доказано чрез редица опити в Институти и в практиката.
През пролетта, когато започне вегетацията на пшеницата и ечемика, в първо коляно се залага класчето. Един от ефектите на Хумустим е този, че той залага много добри генеративни органи, от които зависи бъдещия добив. Когато извършите листно пръскане  с Хумустим, малко преди да се образува първо коляно, във фаза начало на вретенене, този уникален продукт ще заложи много силно класче, добре озърнено, с повече брой зърна. Дозата е 50 мл/дка. Това обикновено съвпада с третирането срещу плевели. Той може съвместно да се използва заедно с хербицидите.
Използването на Хумустим ще повиши имунитета на растенията към болести и стресови фактори, ще ускори фотосинтезата, и ще повиши процента на натрупан хлорофил, ще подобри цялата физиологична дейност на растенията, ще гарантира добър добив и много добри хлебопекарни качества на зърното, а при ечемика – по-добри пивоварни качества. Ще се реализира и по-висока печалба. Ще предпази максимално житните посеви от редица стресови ситуации.
Предвид на тежките почвено-климатични фактори, довели до срив на реколтата на житните култури в много райони на страната, особено в житницата на България – Добруджа, препоръчам да се предприемат съответните мерки и корекции в използваните до сега технологии на производство на житните култури, които трябва много точно и професионално да се коригират, в съответствие с почвено-климатичните изисквания по райони, използваните сортове, количества на торове и препарати. Предполагам, че трите водещи институти – Генерал Тошево, Садово и гр. Карнобат, ще анализират всички тези проблеми и ще препоръчат аналогични корекции на използваните до сега технологии на отглеждане на житните култури, съобразени с изменението на климатичните особености по райони в страната.
За повече информация може да ме потърсите на тел. 0888 942 318.

Агроном Радка Малинова