Технологии

                                       ПРЕПОРЪКИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА  ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ

През своето индивидуално развитие, пшеницата преминава следните фази на развитие: покълване, поникване, образуване на втори и трети лист, братене, вретененене, изкласяване с цъфтене, наливане и узряване на зърното. Всяка от тях протича при определени условия.

Решаващо значение за бъдещия добив имат началната фаза от вегетацията й, когато се формира възел на братене, брой братя и кореновата система.

Дълбочината на която се залага възелът на братене зависи от светлината; от температурата (при по-ниска температура се залага по-дълбоко и обратно); от едрината на семето (по едрите семена залагат по дълбок възел на братене) и от осигуреният хранителния режим на растенията.

Устойчива на измръзване е тази пшеница, която преди встъпване на зимата е заложила най-малко три братя. Небратилата през есента пшеница е неукоренена и незакалена. При честите замръзвания и размръзвания на почвата, такава пшеница е изложена много по-силно на зимните повреди и особенно от разкъсване на кореновата система и изтегляне на посева. Много важно е, житните растения да образуват мощна коренова система, със силни и добре удебелени корени. Пшеницата има два вида корени: първични и вторични. Първичните водят началото си от зародиша. Те снабдяват с вода и храна най-вече главното стъбло. Вторичните започват да се появяват в началото на братенето и излизат от възела на братене. Кореновата система на пшеницата достига пълното си развитие при изкласяването и цъфтежа.

ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА

Много производители от страната използват органичения хуматен тор Хумустим и знаят неговите достойнства. Всички които са използвали Хумустим, освен че са постигнали увеличение на добива, но и проризведените количества пшеница са в първа група по качествени показатели на зърното. Това го показват и резултатите от изведените в Институтите и при производствени условия опити. Прилагането му обаче трябва да започне още с третиране на семената.

С третиране на семената се повишава  кълняемата енергия и дружното поникване на семената;  образува се мощна коренова система и се залага жизнен и продуктивен възел на братене. Това способства за увеличаване на продуктивните братя от едно растение, за повишаване имунитета на растенията към болести и неприятели и устойчивост към неблагоприятни климатични условия. Растенията проявяват и по-добра зимоустойчивост, а в някои години и от засушавания през ранната пролет.

Използването на Хумустим за третиране на семена е икономически изгодно, защото се използва в минимални количества – от 0.8 до 1 литър Хумустим. Използва се съвместно с фунгицида за обеззаразяване, като във фунгицидния разтвор за 100 кг семена се слага 60 до 100 милилитра Хумустим. Той е съвместим с всички фунгициди.

Цената на 1 декар за третиране на семена с Хумустим , при посевна норма 25 кг/дка  е от 0,35 до 0,57 лв/дка

ЛИСТНО ПРЪСКАНЕ

През пролетта, когато пшеницата започва да вретени, тогава се извършва и първото листно пръскане . Това трябва да стане в момент, когато се залага първото коляно на стъблото, защото в него се формира зародиша на бъдещия клас. Когато се заложи потенциално добър зародиш, тогава се очаква и повишаване на добива. Веднага искаме да отбележим, че листното торене, което препоръчаме да се извърши след зимния покой, не може да компенсира ефекта от пропуснатото третирането с Хумустим на семената. Началната, стартова фаза, вече е приключила. Затова ние препоръчаме Хумустим да се използва и за третиране на семената, и като задължително първо листно торене.

Второто листно торене препоръчваме да се извърши във фаза начало на млечна зрелост. Трудно е на производителите да пръскат в тази фаза, но ако се наложи да се третират посевите срещу вредители или гъбни болести, то тогава непременно използвайте и Хумустим. През тази фаза се дооформят качествените показатели на зърното.

Дозата за едно листно пръскане е 40 мл/дка, а цената за един декар е 0.92 лв. без ДДС.

Ако не се извърши второто листно пръскане, дозата при първото пръскане може да се завиши на 70-80 мл/дка.

Внимание: Преди употреба шишето с Хумустим се разклаща добре. Определената доза  Хумустим  за една пръскачка предварително се разтваря във малко вода, задължително този разтвор се прецежда през марля или фина цедка и тогава се изсипва в пръскачката. Това се налага защото Хумустим е силен концентрат, чисто органично вещество и понякога може в дюзите да попаднат по големи частици, което не е приятно. След прецеждане нямам  опасност от запушване, дори и при най-фините  дюзи.

Какъв е ефекта от листното пръскане ?

Хранителните вещества, в т.ч. и така ценните хуминови киселини, активно се усвояват както от надземните части, така и от кореновата система. Освен,  че спомага за залагане на силен клас, прониквайки в клетките, активира синтеза на нуклеиновите киселини и РНК, което е важно за растежа и развитието им. Благоприятства за постъпването на азота и трансформирането му в биологически пълноценни белтъчини. Това от своя страна повишава хлорофилното съдържание и силно активира фотосинтезата и поглъщането на ултравиолетовите лъчи; подобрява тургура на растенията и оптимизира водния режим, като регулира транспирацията на водата.

Хумустим участва и в процесите свързани с трансформацията на енергия, с което се увеличава общата асимилираща площ на листата, като по този начин се регулира хидратацията на клетките и се забавя тяхното стареене.

Хумустим оказва съществено влияние върху въглехидратния и белтъчен метаболизъм в клетките на растението. Повишава имунитета на растенията към болести и неприятели и стресови фактори като засушаване, измръзване, химически вещества, както и намалява загубите при паднали градушки.

Хумустим e регулатор на физиологичната дейност на клетките, стимулатор на растежа и развитието на растенията и в същото време доставя ценни органични хранителни вещества.

При правилното му използване се гарантира повишаване на добивите от 10 до 50%. Силно се завишават и качествените показатели на полученото зърно.

          Всичко изложено по-горе е потвърдено в практиката на хиляди декари житни култури, както и от прецизни опити изведени в отрасловите институти – ДЗИ ”Добруджа” Г. Тошево, ИРГР гр. Садово и Института по ечемика в гр. Карнобат.

Когато се влагат инвестиции за торове,  производителите трябва да знаят, че без наличие на органични вещества, внесените минерални торове не се усвояват или се усвояват в много нисък процент от растенията, което е икономически не изгодно и в крайна сметка вместо себестойността на получената продукция да се намали, на практика тя се увеличава, въпреки торенето с минерални торове.

Друг съществен проблем, който за съжаление все повече увеличава своята тери­то­рия, е вкисляването на почвите предизвикано от продължителното едностранно азотно торене, без внасяне на фосфор и калий. При кисела реакция на почвения разтвор, всички хранителни вещества от внесените минерални торове, на практика се блокират и те не се усвоят от растенията, въпреки че присъстват в почвата. Използването на Хумустим, в повечето случаи значително компенсира този проблем.

При късна сеитба на житните култури, Хумустим ускорява покълването на семената, растежа и развитието на растенията.

Обръщаме внимание на производителите, че на Хумустим не трябва да се гледа само като на органичен хранителен елемент. Много важни негови качества са, че той регулира метаболизма на клетките, растенията усвоятат по-добре внесените минерални торове, подобрява се азотния, възглехидратния и енергиен обмен, активира се натрупването на ензими, което води до повишаване имунитета на растенията към болести, вредители, към химически и природни стресови фактори. В същото време доставя органични хуматни форми на азот, фосфор, калий, калций, магнезий и всички други микроелементи , които бързо се усвояват от растенията

С богатото си съдържание на органични хранителни вещества и хуминови киселини, Хумустим е без алтернатива на пазара. Той не е продукт на  калифорнийски червей, а е получен по специална технология и за неговото производство се използват  най-висококачествени природни органични субстрати, формирали стотици години органичната си материя, които могат да осигурят това силно присъствие на хуминови киселини, пълноценни и висококачествени органични и минерални вещества.

Използването на Хумустим е икономически изгодно за производителите.

При вложение от 1,30 лв. до 1,49 лв за 1 декар, включващи третиране на семената и 1 листно пръскане, се получават най-малко 50 кг пшеница/ечемик в повече. По продажна цена на пшеницата 0,2 лв/кг и цена на Хумустим – 23 лв/литър, то възвращаемостта на вложените разходи е 10 лв. от 1 декар.

Хумустим е чист органичен тор, всички съставки са на органична основа, признат е от МЗХ за производство на биологична продукция и това го прави много предпочитан тор както за конвенционалното, така и за биологичното производство.

                                                                                                За повече информация
                                                                                                 Агроном Радка Малинова   Тел. 0888942318

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХУМУСТИМ ПРИ ПОЛСКИ КУЛТУРИ – СЛЪНЧОГЛЕД, ЦАРЕВИЦА, ФЪСТЪЦИ, СОЯ, НАХУТ И ДР.

 ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНАТА

При всички пролетни култури – маслодайни, влакнодайни, технически и др.  препоръчваме преди сеитба семената да се третират в разтвор на Хумустим при доза:

0,100 л Хумустим за 100 кг семена.

 При увеличение на дозата няма опасност от повреждане на семената

Третирането се извършва съвместно с фунгицидният разтвор за обеззаразяване на семената, като  Хумустима се прибавя към този разтвор, като предварително се разтваря  в малко вода.

Разходът за използване на Хумустим за третиране на семената при слънчоглед е 1 стотинка за 1 декар, при царевицата 5 стотинки за 1 декар и т.н. Това вложение обаче гарантира възвръщаемост над 10 % от добива.

Третирането на семената силно увеличава тяхната кълняема енергия,те поникват дружно, посевът е изравнен. Мощно се развива кореновата система, което дава възможност  растенията да усвояват значително по-добре минералните торове и гарантират един силен начален старт  с добър хабитус през вегетацията. ЛИСТНО ПРЪСКАНЕ

При всички култури в началото на вегетацията , обикновено когато растенията поникнат на височина около 15 см се извършва първо листно пръскане при доза:

40 милилтра за 1 декар.

При пролетните култури  това е обикновено фенофазата  3-5 лист.

При определяне на дозата за една пръскачка се използва тегловния метод за дозиране, т.е. . 40 мл Хумустим да попаднат върху 1 декар листна площ.

Различните пръскачки изпръскват различно количество разтвор на декар. За да се определи точно дозата Хумустим, която трябва да се сложи в една  пълна пръскачка,   е необходимо предварително да се замери количеството разтвор, което самата пръскачка изпръсква върху 1 декар при определена скорост на трактора и нагласени дюзи.  Като се знае колко декара покрива една пръскачка съобразно площта на покритие се слага и дозата Хумустим за тази площ.

Второ листно пръскане се извършва след 15 дни със същата доза – 40 мл/дка Хмустим.

В зависимост от културата и при възможност за влизане в посева с машини се извършва и трето листно пръскане със същата доза. При бобовите култури е добре да се направи и трето листно пръскане.

С листното пръскане се осигурява по-пълноценно залагане на генеративните органи, по-висок потенциален добив, осигурява се силен имунитет на растенията към болести, неприятели и стресови фактори като засушавания, високи температурни амплитуди, устойчивост към градушки, късни слани и др. Растенията се развиват по-мощно, имат по-добър хабитус, силно се ускорява фотосинтезата и се натрупва с над 15% повече  хлорофил.

В крайна сметка се гарантира по-висок добив с по-добро качество на полученото зърно. Себестойността се занижава  и  се получава по-висок икономически ефект.

Внимание: Преди употреба шишето с Хумустим се разклаща добре. Определената доза  Хумустим  за една пръскачка предварително се разтваря във малко вода, задължително този разтвор се прецежда през марля или фина цедка и тогава се изсипва в пръскачката. Това се налага защото Хумустим е силен концентрат, чисто органично вещество и понякога може в дюзите да попаднат по големи частици, което не е приятно. След прецеждане нямам  опасност от запушване, дори и при най-фините  дюзи.

Хумустим е чист органичен тор, всички съставки са на органична основа, признат е от МЗХ за производство на биологична продукция и това го прави много предпочитан тор както за конвенционалното, така и за биологичното производство.                         

                                                                                                 За повече информация
                                                                                                 Агроном Радка Малинова   Тел. 0888942318

                                   

                              ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХМУСТИМ ПРИ ЗИМНАТА МАСЛОДАЙНА РАПИЦА

Зимната  рапица, като просперираща маслодайна култура  в световен мащаб се нуждае по време на вегетацията от допълнителен стимулатор, който  е в състояние да повиши обема на надземната биомаса и особено  да развие мощна коренова система, която ще осигури добро развитие на цветоносните органи и пълно озърняване на бобовете. При такова балансирано подхранване и  стимулиране на клетъчното деление, успоредно с повишаване на добива се отделя и депонира в семената по-голямо количество рапично масло.

Един от начините за повишаване на добивите при зимна маслодайна рапица е в посока активизирането в определени фенофази от развитието й на физиологичните процеси, водещи до:

– образуване на по-мощна вегетативна маса и залагането на по-голям брой репродуктивни органи;

– увеличаване способността за по-ефективно усвояване на основните хранителни елементи;

– намаляване стресиращото въздействие на динамично вариращия климатичен комплекс.

  Как да се използва Хумустим

Обикновено сеитбата на зимната маслодайна рапица съвпада с период през който валежите са оскъдни, в почвата няма необходимата влага за поникване на семената и това силно затруднява и рискува нейното нормално отглеждане. От многобройните опити, които са изведени в институтите, от препоръките на научните сътрудници Хумустим се явява като един много добър регулатора и стимулатор за семената именно в тези трудни метеорологични условия за нашата страна. Извеждани са и опити при маслодайната рапица, които също доказват силно положителния ефект на Хумустим при тази култури.

ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА

С цел ускоряване на поникването и по силно и мощно  развитие на кореновата система Хумустим трябва да се използва още от самото начало на вегетацията на тази култура, а именно с третирането на семената. Преди сеитба семената се третират, или по скоро подхранват с Хумустим като дозата е 1 литър за 1000 кг семена. Тази практика може да се извърши съвместно с разтвора за обеззаразяване на семената, защото Хумустим е съвместим с всички пестициди.

ЛИСТНО ПРЪСКАНЕ 

Извършват се и две листни пръскани през вегетационния период с доза 50 мл/дка във следните фази от развитие на рапицата: „начало на стъблообразуване”  и „начало на цъфтеж”. При приготвяне на разтвора, дозата на Хумустима се определя по тегловния метод, а именно 50 милитра трябва да попаднат на 1 декар. Листното пръскане може да се извърши съвместно с хербицида или друг препарат, чието пръскане съвпада с тези фенологични фази, защото Хумустим е съвместим с всички препарати за растителна защита, вписани в националния списък в страната ни.

Двукратното подхранване води до синергиен ефект, изразяващ се в повишаване добива с над 40%.

Хумустим е чист органичен тор, всички съставки са на органична основа, признат е от МЗХ за производство на биологична продукция и това го прави много предпочитан тор както за конвенционалното, така и за биологичното производство.

Използването му при зимната маслодайна рапица дава възможност на производителите да получават чиста екологична продукция, която отговаря на новите изисквания за добрата земеделска практика. Не трябва да се забравя, че рапичното масло не е предназначено само за индустриални цели, но и като хранителен продукт

Внимание: : Преди употреба шишето с Хумустим се разклаща добре. Определената доза  Хумустим  за една пръскачка предварително се разтваря във малко вода, задължително този разтвор се прецежда през марля или фина цедка и тогава се изсипва в пръскачката. Това се налага защото Хумустим е силен концентрат, чисто органично вещество и понякога може в дюзите да попаднат по големи частици, което не е приятно. След прецеждане нямам  опасност от запушване, дори и при най-фините  дюзи.

Хумустим е чист органичен тор, всички съставки са на органична основа, признат е от МЗХ за производство на биологична продукция и това го прави много предпочитан тор както за конвенционалното, така и за биологичното производство.

                                                                                                           За повече информация

                                                                                                          Агроном Радка Малинова  Тел. 0888942318

                                         

                                        ПРЕПОРЪКИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНЧУКОВИТЕ КУЛТУРИ ДР.

Използването на теченият органичен хуматен тор Хумустим и неговата гранулатна форма Агрохумустим, осигуряват на семената и растенията най-важните органични съставки и създават условия за силен начален старт на поникване и мощно развиване на кореновата система. Като органичен регулатор и стимулатор Хумустим, създава условия за подобряване на метаболизма на клетките, за подобряване на тяхната физиологична дейност, за по-добро усвояване на внесените минерални торове и трансформирането им в биологично активни вещества, които способстват за повишаване на жизнеността и имунитета на растенията, за ускоряване на цветообразуването и качеството на цветовете, за по-добра родовитост и по малко абортиране. Силно спомага при стресови фактори – резки денонощни амплитуди, силни засушавания, преовлажнявания и др. (доказано при изпитване в ИЗК “Марица” Пловдив). Хумустим подобрява органичния и минерален състав на зеленчуците и намаля нитратното им съдържание; завишава качеството на стандартната продукция и нейната траспортабилност и увеличава тяхната съхраняемост. Хумустим повишава добива и качеството на зеленчуковата продукция с над 15% .

                                         ЗНАЧЕНИЕТО НА ХУМУСТИМ ПРИ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ ДР.

При производство на някои основни за страната зеленчуци, са характерни два етапа на отглеждане: производство на разсад и след разсадово производство. Важно значение за бъдещата реколта има първият етап – производството на качествен посадъчен материал. Всеки зеленчукопроизводител знае, че трябва да използва качествени семена, да спазва срока на сеитба, да осигури на растенията достатъчно хранителни вещества и осигури нормални условия за отглеждането им, за да произведе здрав и качествен посадъчен материал .

Използването на теченият органичен хуматен тор Хумустим и неговата гранулатна форма Агрохумустим, осигуряват на семената и растенията най-важните органични съставки и създават условия за силен начален старт на поникване и мощно развиване на кореновата система. Като органичен регулатор и стимулатор Хумустим, създава условия за подобряване на метаболизма на клетките, за подобряване на тяхната физиологична дейност, за по-добро усвояване на внесените минерални торове и трансформирането им в биологично активни вещества, които способстват за повишаване на жизнеността и имунитета на растенията, за ускоряване на цветообразуването и качеството на цветовете, за по-добра родовитост и по малко абортиране. Силно спомага при стресови фактори – резки денонощни амплитуди, силни засушавания, преовлажнявания и др. (доказано при изпитване в ИЗК “Марица” Пловдив). Хумустим подобрява органичния и минерален състав на зеленчуците и намаля нитратното им съдържание; завишава качеството на стандартната продукция и нейната траспортабилност и увеличава тяхната съхраняемост. Хумустим повишава добива и качеството на зеленчуковата продукция с над 15% .

Ето какво споделя пред производители проф.д-р Ив.Порязов от Института по зеленчукови култури гр.Пловдив за изведените опити с хумустим в Института:

“През 2001 г. Хумустим бе изпитан при краставици оранжерийно производство, съгласно препоръчаната от фирма “Агроспейс” методика. Условията за отглеждане на краставици не бяха благоприятни, тъй като имаше екстремно високи температури, които се отразяват много отрицателно върху растенията. Въпреки това резултатите бяха чувствително по-добри от контролните краставици, които не бяха третирани с препарата. Това бе вследствие на по-доброто развитие на вегетативната маса и по-големия брой завръзи, също с по-добро качество. Общият резултат бе с 12-15% увеличение на добива. Плодовете бяха по-добре оформени, изравнени, по-свежи и с по-добре изразен зелен цвят, което е от съществено значение за пазара.

            ИЗПОЛЗВАНЕТО МУ ПРИ КРАСТАВИЦИ, ДОМАТИ, ПИПЕР, ТИКВИЧКИ, ЛУК, ЧЕСЪН, ДИНИ, ПЪПЕШИ

ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА

Преди сеитба семената се накисват за 5-6 часа в разтвор на хумустим, след което се просушават и засяват.

Доза: за дребносеменни видове: 40 милилитра хумустим в 2 литра вода за 1 кг семена; за едросеменн ( дини, пъпеши, тикви и др.) – 100 милилитра хумустим в 2 л. вода за 1 кг. семена.

Семената се засяват в торфени капсули, лехи или щайги – разпръснато или редово, като се използва торопочвена смес в която се прибавя гранулатната форма Агрохумустим. В 1 куб. м. торопочвена смес се прибавя 10 обемни литра Агрохумустим.

При пикиране на разсада, Агрохумустим може да се посипе в зоната на кореновата система. За едно растение са необходими около 5 обемни грама (1 кафена лъжичка).

Около 10-ия ден извършва и листно пръскане на разсада  с Хумустим. Използва се гръбна пръскачка или пулверизатор за по-малки площи. Доза 20 милилитра Хумустим за 10 литра вода.

При лук (кромид , чесън)

Преди засаждане, арпаджика и чесновите скилидки се накисват за 4-5 часа в разтвор на Хумустим. Доза – 40 милилитра Хумустим в 2 литра вода за 1 кг арпаджик (чесън).

ЛИСТНО ПРЪСКАНЕ ПРИ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ

След като зеленчуковите култури се изнесат на постоянното им място – на открито или в оранжерия се извършват 4-5  листни пръскания през вегетацията, като първото е когато се появи първа цветка китка, а следващите през 12-14 дни. Доза на листното пръскане – 40 мл/дка. Листните пръскания могат да се извършват съвместно с препаратите за растителна защита, ако се налага такава през този период на развитие на културата.

Препоръчаме листните пръскани да се извършват в следните фенологични фази от развитие на съответната зеленчукова

култура:

Домати:
 1. 2-4-ти лист на разсада
 2. Начало на бутонизация
 3. Начало на цъфтеж

Оранжерийни домати:

 1. 7 дни след засаждане
 2. Начало на бутонизация
 3. Начало на цъфтеж

Пипер, патладжан:

 1. 2-4-ти лист
 2. Начало на бутонизация
 3. Начало на ц ъфтеж

Краставици, лук, дини, пъпеши и тикви:

 1. 2-4-ти лист
 2. 10-14 дни след първото пръскане
 3. 10-14 дни след второто пръскане

Картофи:

 1. При поникване
 2. Бутонизация

Внимание: Преди употреба шишето с Хумустим се разклаща добре. Определената доза  Хумустим  за една пръскачка предварително се разтваря във малко вода, задължително този разтвор се прецежда през марля или фина цедка и тогава се изсипва в пръскачката. Това се налага защото Хумустим е силен концентрат, чисто органично вещество и понякога може в дюзите да попаднат по големи частици, което не е приятно. След прецеждане нямам  опасност от запушване, дори и при най-фините  дюзи.

ПОЛИВАНЕ

Тъй като зеленчуковите култури са интензивни култури е добре да се извършат и две поливки с Хумустим през вегетационния период. Най- добре е това да става чрез капкова инсталация с доза 2,5 литра Хумустим на 1 декар.

Хумустим е чист органичен тор, всички съставки са на органична основа, признат е от МЗХ за производство на биологична продукция и това го прави много предпочитан тор както за конвенционалното, така и за биологичното производство.

                                                                                                         За повече информация

                                                                                                        Агроном Радка Малинова  Тел. 0888942318

ТЕХНОЛОГИЯ  НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХУМУСТИМ И АГРОХУМУСТИМ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЗЕЛЕ И НЯКОИ ЛИСТНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ СПАНАК, МАГДАНОЗ, МОРКОВИ И ДР.

ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА  с Хумустим преди сеитба. Доза 40 мл в 2 литра вода за 1 кг семена.

През вегетацията се извършват най-малко три листни пръскани през 10-12 дни, с доза 40 мл на 1 декар, като първото листно пръскане при зелето е в начало на завиване на листата, а следващите са през 10 -12 дни. При листните зеленчуци първото листно пръскане е когато се появят 2-3 същински листа с доза 40 мл на декар и се извършват 2-3 пръскания през 10-12 дни.

Препоръчителни фенологични фази за листно пръскане при :

Зеле:

 1. След засаждане разсада на полет
 2. Начало на завиване на зелката
 3. 10-12 дни след второто пръскане

Моркови:

 1. 2-3-ти същински лист
 2. Начало на надебеляване на корена

Салати, спанак, репички:

 1. 2-3-ти лист
 2. 7-10 дни след първото пръскане
 3. 7-10 дни след второто пръскане

Внимание: Преди употреба шишето с Хумустим се разклаща добре. Определената доза  Хумустим  за една пръскачка предварително се разтваря във малко вода, задължително този разтвор се прецежда през марля или фина цедка и тогава се изсипва в пръскачката. Това се налага защото Хумустим е силен концентрат, чисто органично вещество и понякога може в дюзите да попаднат по големи частици, което не е приятно. След прецеждане нямам  опасност от запушване, дори и при най-фините  дюзи.

Хумустим е чист органичен тор, всички съставки са на органична основа, признат е от МЗХ за производство на биологична продукция и това го прави много предпочитан тор както за конвенционалното, така и за биологичното производство.

                                                                                                        За повече информация

                                                                                                       Агроном Радка Малинова   Тел. 0888942318

                                                                                                                  

                       ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХУМУСТИМ И АГРОХУМУСТИМ ПРИ КАРТОФИТЕ

ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА ПРИ КАРТОФИТЕ

Преди засаждане (2-3 дни) клубените се потапят в разтвор на Хумустим за 1 час.

Доза за 1 тон картофи: 400-700 милилитра хумустим в 40 литра вода.

За тази цел се използват вани, бидони или други подходящи съдове. Ако картофите са рътени, те се потапят заедно с касетките. Когато това е невъзможно, препоръчаме те да се напръскат обилно с пръскачка с по отворена дюза.

Разход за третиране на семена от картофи

При цена на Хумустим 23 лв/литър, при посевна норма 250 кг/дка картофи, вложенията са от 2,3 лв до 4,0 лв. за 1 декар.

При засяване на семена от картофи

Паралелно с Хумустима е добре да се използва Агрохумустим, който се внася редово в браздата при засаждане на картофите. Той силно стимулира коренообразуването, изсрастват силни и здрави стъбла и се залага висок потенциален добив

Доза на декар: 40 обемни литра

Цена за 1 декар Агрохумустим при картофите е 120 лева.

Засяването се извършва в края на м. февруари – началото на март, когато премине опасността от силно понижаване на минималните температури и почвата се затопли до 4-5оС. Този срок е различен за отделните райони на страната

ЛИСТНО ПРЪСКАНЕ

Извършват се две листни пръскания с Хумустим в следните фази от развитие на картофените растения:

1-во листно пръскане – когато се е оформила зелена туфа.

2-ро листно пръскане – във фаза бутонизация.

Доза: 40-50 мл/дка, при препоръчителен работен разтвор (вода) 20 литра.

Листните пръскания могат да се извършват съвместно с разтворите за растителна защита, съвпадащи с тези фази, защото Хумустим е съвместим с всички пестициди и не е нужно да се извършват допълнителни разходи за неговото внасяне. От друга страна снема стреса на химикала върху растенията.

Разхода за 2 листни пръскания на 1 декар са общо 1,84 лв.

Какво се постига при използване на Хумустим и Агрохумустим?

Мощно се развива кореновата система ,формират се здрави и силни стъбла. Залага се висок потенциален добив. Повишава се устойчивостта към ниски и високи температури и други стресови фактори. Силно се стимулира растежа и развитието на растенията.

          Внимание? Когато паднат късни слани и предизвикат силни повреди в растенията, решението е Хумустим.  Няколко дена след напръскване с Хумустим в доза 50-60 мл/дка, растенията активират развитието си и много бързо се възстановяват. Това е потвърдено от производството в редица райони на страната през 2003 и 2004 г., когато на много места картофите бяха поразени от късните слани. Когато са налице повреди от природни аномалии дозата при листното пръскане може да стигне и до 200 мл/дка за едно пръскане. Това няма да навреви в никакъв случай на растенията, защото в Хумустим няма добавяни химични вещества.

Хумустим регулира и стимулира растежа и развитието на растенията и подобрява цялостно физиологичната им дейност. Растенията бързо оформят “чадър” върху почвата и това спомага за по-добро съхранение на почвената влага. Високото съдържание на хуминови киселини активират натрупването на хлорофил (с над 12%) и силно повишават фотосинтезата, въздействат за по добро усвояване на хранителните вещества от кореновата система и балансираното им преобразуване в органични. Това води до силно подобряване качеството на картофите, тяхното съхранение и др. Увеличава се имунитета на растенията към болести и индиректно към колорадският бръмбар. Добива се завишава с над 15%. Повишава се устойчивостта към сушата и други стресови фактори.

Забележка: Преди употреба шишето с Хумустим се разклаща добре. Определената доза  Хумустим  за една пръскачка предварително се разтваря във малко вода, задължително този разтвор се прецежда през марля или фина цедка и тогава се изсипва в пръскачката. Това се налага защото Хумустим е силен концентрат, чисто органично вещество и понякога може в дюзите да попаднат по големи частици, което не е приятно. След прецеждане нямам  опасност от запушване, дори и при най-фините  дюзи.

Хумустим е чист органичен тор, всички съставки са на органична основа, признат е от МЗХ за производство на биологична продукция и това го прави много предпочитан тор както за конвенционалното, така и за биологичното производство.

                                                                                                  За повече информация

                                                                                                  Агроном Радка Малинова Тел. 0888942318

                                                                                                             

                                      ИЗПОЛЗВАНЕ НА  ХУМУСТИМ И АГРОХУМУСТИМ В ЛОЗАРСТВОТО

Хумусът е най-важната органична съставка на почвата, състояща се основно от хуматни компоненти, образувани от природна микробиологична дейност в продължения на хиляди години. Растенията усвояват хранителните вещества под формата на разтворими соли или т.н. ХУМАТИ, а хуминовите и фулвокиселините са основната съставка на хумуса в почвата.

Високият биологичен ефект на Хумустим се проявява, когато той се използва точно в определени фази от вегетацията на растенията. Затова фирмата е предоставила указания за неговото използване и препоръча на производителите да се придържат към тях.

Как се използва Хумустим при лозята?

Има няколко основни правила при създаване на трайни насаждения, които трябва да се спазват. Едно от най-важните е при засаждане на нови лозички, в зоната на кореновата система да се осигури органично торене. Това обаче е много трудно и скъпо, особено когато се засаждат по големи масиви. Алтернативата за това е Хумустим. Още преди засаждане лозовият посадъчен материал се потапя за 24 часа в разтвор с концентрация 40 мл Хумустим в 2 л вода. Количеството на разтвора се приготвя съобразно броя на лозичките. Кореновата система се потапя до шийката. Температурата на водата се препоръчва да бъде около 20оС, да не се използва чешмяна, хлорирана вода.

При засаждане на вече престоялите в Хумустим лозички, в дупките около кореновата система се поръсват около 0,2 обемни литра Агрохумустим. Този продукт е изграден от агроперлит, хумустим и различни други натурални съставки и е предназначен основно за комбиниране с торопочвена смес, за отглеждане на разсад, или чрез внасяне в почвата с инкорпориране. С помощта на почвения разтвор той постепенно отдава Хумустима и осигурява за дълго време растенията с ценни хранителни вещества.

Обработен по този способ, растителният материал увеличава неколкократно обема на страничните коренови разклонения, които осигуряват по-интензивно поемане на хранителните вещества от почвата, гарантира тяхното нормално развитие и прихващане (над 90%), подтиска почвените фитопатогени, подобрява структурата и водозадържането в областта на кореновата система. Създава благоприятни условия за развиване на полезните микроорганизми.

Растенията израстват буйни, с добре оформени стъбла и силни леторасти.

Хумустим гарантира силен начален старт на ново засадените лозички.

При изградена капкова инсталация, препоръчваме през следващата година в началото на вегетацията, да се направят 1-2 поливки, като дозата за поливане е на 1000 литра вода се слага 0,5 литра Хумустим , а разхода на работният разтвор е 5 л/ кв.м.   За 1 декар са необходими 2,5 литра Хумустим за една поливка.

При плододаващи лозови насаждения Хумустим се използва като листно подхранване през вегетацията, в доза 80 – 100 мл/дка. Необходимо е да се извършат най-малко три листни пръскания, като първото е след прецъфтяване на ресата, а следващите две са през 15 дена. Обикновено тогава се извършват и листни пръскания за растителна защита и Хумустим може да се използва заедно с пестицидите. Той е съвместим с почти всички препарати, дори го препоръчаме да се комбинира с тях, защото той снема и стреса на химикалите попаднали върху листната маса и повишава техния ефект. Листното подхранване с Хумустим повишава имунитета на растенията към болести и неприятели, засилва фотосинтезата, способства за намаляване на изресяването, а гроздовете са по-добре озърнени. Израстват силни леторасти, заложили здрави пъпки за следващата година. Увеличава се и процента на извличане и усвояване от кореновата система на растенията, внесените минерални торове. Добива се увеличава с над 10-15% и силно се повишава захарното съдържание на гроздето ( отразени резултати от ИЛВ гр. Плевен)

През последните години се наблюдават резки температурни разлики, които се отразяват стресово върху растенията. Именно използването на Хумустим силно регулира и понижава този стрес. Това вече е доказано при научно-експерименталните опити, изведени за тази цел в Институтите. При повреди от град или други природни бедствия, Хумустим бързо възстановява растенията.

Безспорни са и неговите качества като чисто екологичен продукт. Използването му намалява натрупването на вредни пестициди от препаратите за растителна защита, блокира извличането на различни вредни вещества от почвата като радионуклеиди, тежки метали и други природни замърсители.

Хумустим няма алтернатива на нашия пазар и като финансови вложения на декар. Той е икономически достъпен за всеки производител и гарантира многократна възвръщаемост на вложените инвестиции.

Внимание: Преди употреба шишето с Хумустим се разклаща добре. Определената доза  Хумустим  за една пръскачка предварително се разтваря във малко вода, задължително този разтвор се прецежда през марля или фина цедка и тогава се изсипва в пръскачката. Това се налага защото Хумустим е силен концентрат, чисто органично вещество и понякога може в дюзите да попаднат по големи частици, което не е приятно. След прецеждане нямам  опасност от запушване, дори и при най-фините  дюзи.

Хумустим е чист органичен тор, всички съставки са на органична основа, признат е от МЗХ за производство на биологична продукция и това го прави много предпочитан тор както за конвенционалното, така и за биологичното производство.

                                                                                                                 За повече информация

                                                                                                                Агроном Радка Малинова Тел. 0888942318

                                                                                                                

                                          ПРЕПОРЪКИ ПРИ  ТРАЙНИ  НАСАЖДЕНИЯ

1. ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ

Най-подходящият срок за засаждане на овощни дръвчета, лозя, ягоди, малини, арония, маслодайна роза, лавандула и др. трайни насаждения е през есента от средата на м. октомври до края на м. ноември.

За създаване на такива насаждения са необходими големи инвестиции, а те трябва да се оправдаят във времето, защото тези насаждения обикновено са с много дълъг период на плододаване. Всяка допусната грешка се отчита след 3-4 години, когато вече е късно.

Има няколко основни правила при създаване на трайните насаждения, които трябва да се спазват, а те са: избор на подходящо място; използване на качествен сертифициран посадъчен материал, с подходящо избрани сортове за съответния район; качествена механизирана обработка на терена, с предварително риголване; приготвяне на достатъчно големи дупки, съобразно вида и подложката и оптимално осигуряване на хранителни вещества в зоната на кореновата система.

Най- голямо значение за добро развитие на новите насаждения е наличието на достатъчно хранителни вещества, с цел да се осигури развитие на мощна коренова система и висок процент на прихващане на посадъчния материал, да се даде силен начален старт на растението, да се осигури висок имунитет към болести и неприятели, и да се заложи висок потенциален добив във времето. Това може да осигури висококачествения хуматен тор Хумустим. В неговият състав има високо съдържание на незаменими хуминови киселини, всички видове макро и микроелементи, спектър от други органични вещества, които активно подобряват и стимулират физиологичната дейност на растенията. С Хумустим се гарантира и висок процент на прихващане на новозасадените дръвчета.

 Как се използва Хумустим при създаване на нови насаждения:

Преди засаждане, кореновата система се накисва за не по-малко от 24 часа в разтвор на Хумустим в съотношение 1 литър вода + 20 милилитра Хумустим.

За 100 литра вода се използва 2 литра хумустим. В това количество могат да се потопят 250 бр. овощни дръвчета, или 500 броя лозов посадъчен материал. За целта се използват вани, корита или резервоари. При потапяне, нивото на водата трябва да бъде не-повече от 10-15 см от основата на стъблото. Растенията се потапят само вертикално, а не във хоризонтално положение (полегнали), защото пъпките се задушават (поради дефицит на кислород). Температурата на водата се препоръчва да бъде около 20оС, да не се използва чешмяна вода, която е хлорирана. Ако няма възможност да се използва естествен водоизточник, то чешмяната вода предварително престоява 8-10 часа и тогава се използва за тази цел.

След изваждане на посадъчният материал от разтвора той се използва за поливане на засадените вече дръвчета. За нова партида се приготвя нов разтвор.

Обработен по този способ, растителният материал увеличава неколкократно обема на страничните коренови разклонения, които осигуряват по-интензивно поемане на хранителните вещества от почвата и водозапасяването, гарантира тяхното нормално развитие и прихващанe.

Успоредно с течната форма на Хумустим се използва и  Агрохумустим, създадена от проф .д-р Георги Сенгалевич. Този продукт е изграден от агроперлит, хумустим и различни други натурални съставки и е предназначен основно за комбиниране с торопочвена смес, за отглеждане на разсад или чрез внасяне в почвата с инкорпориране. С помощта на почвения разтвор той постепенно отдава калиевия хумат и другите съставки в почвения хоризонт и осигурява за дълго време ценни хранителни вещества на растенията

Как се използва Агрохумустим при създаване на трайни насаждения?

Овощни :

А. При е д р о р а з м е р н и  в и д о в е – орех, кестен и др.

Доза за една дупка – 1,000 обемен литър.

Б. При с р е д н о р а з м е р н и  в и д о в е – семкови и костилкови

Доза за една дупка -. 0,500 обемни литра

В. Д р е б н о р а з м е р н и и  х р а с т о в и д н и  в и д о в е

Доза за една дупка – 0,300 обемни литра

Лозя – винени и десертни:

Доза за една дупка – 0,200- 0,300 обемни литра

Ягоди, малини, къпини, касис, боровинки, арония и др.

Агрохумустим се внася редово с цел стимулиране на страничното коренообразуване, което е от голямо значение особено при малините.

Доза 50-60 обемни литра за 1 декар.

Маслодайна роза, лавандула и др.

Доза за една дупка – 0.200-0,300 обемни литра.

Агрохумустим гарантира висок процент на прихващане на посадъчния материал. мощно развиване на кореновата система, подтиска почвените фитопатогени, подобрява структурата и водозадържането в областта на кореновата система. Създава благоприятни условия за развиване на полезните микроорганизми. Притежава висок екологичен ефект.

В крайна сметка на ново засадените растения ще се осигури силен прираст, ще се развият здрави и силни леторасти и значително ще се повиши процента на прихващане на посадъчния материал и по-ранно ще встъпят в плододаване.

При плододаващите насаждения се прилага като листно пръскане с Хумустим по време на вегетация в доза 80- 100 мл/дка. Необходимо е да се извършат 3 листни подхранвания, като първото е след цъфтежа на овощните видове и лозята, а при ягодоплодните култури, маслодайна роза, лавандула и др. първото листно пръскане се извършва след разлистване. Извършват се последователно през 15-20 дена. Препоръчваме това да става съвместно с препаратите за растителна защита, защото той освен че храни растенията, снема и стреса от химическите вещества върху листната маса.

2. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХУМУСТИМ  ПРИ ПЛОДОДАВАЩИ НАСАЖДЕНИЯ

През вегетационният период на плододадаващите насаждения Хумустим се използва като листно торене и като напояване, най –добре с капкова инсталация.

ПОЛИВАНЕ

В началото на вегетационния период се извършва едно напояване с Хумустим с доза 500 мл на 1 тон вода, като от този разтвор се слада по 5 литра на кв.метър. Тази доза най добре се дозира чрез капкова инсталация. При така посочената доза разхода  на Хумустим за 1 декар е 2,5 литра.

ЛИСТНО ПРЪСКАНЕ

Листното пръскане се извършва най-малко 3 пъти през вегетационния передиод като първото е в следните фенофази по култури:

При всички овощни видове:    

 1. 5-7 дни след цъфтеж.
 2. Начало на окапване на завръзите
 3. 15-20 дни след второто пръскане
 4. 15-20 дни след третото пръскане

При ягодоплодни култури:

 1. 5-7 дни след начало на цъфтеж
 2. 10-15 дни след първото пръскане
 3. 10-15 дни след второто пръскане

При лозя:

 1. Начало на поява на ресата
 2. Цъфтеж на ресата

3  15- 20 дни след второто пръскане

При е т е р и ч н о м а с л е н и т е   к у л т у р и

Маслодайна роза

 1. Излистване
 2. 10-12 дни след първото пръскане

Лавандула и хизоп

 1. Масово разлистване
 2. Преди бутонизация

Мента, маточина

 1. Начало на разлистване
 2. 10-12 дни след първото пръскане
 3. 10-12 дни след коситба

Салвия, жълт мак

 1. Начало на масово разлистване
 2. До изстъбляване
 1. 12-15 дни след първото пръскане

Силибум

 1. Начало на изстъбляване
 2. Преди цъфтеж

Сенникоцветни / кориандър, копър , анасон, резене, кимион и др./

 1. Начало на масово разлистване
 2. Д о изстъбляване
 1. Преди цъфтеж

Лекарствени и подправни култури

 1. Начало на вегетация, след разлистване
 2. 10-12 дни след първото пръскане

При  д е к о р а т и в н и   х р а с т и и   ц в е т я:

1.След засаждане на разсада /начало на вегетацията/, а при семенните след поник-ването им.

 1. 10-15 дни след първото пръскане
 2. 10-15 дни след второто пръскане
 3. 10-15 дни след третото пръскане

Хумустим е съвместим с всички пестициди затова го препоръчаме да се използва едновремненно. От една страна той спомага за по-добро усвояване на препаратите за растителна защита и от друга снема стреса от химикала върху листната маса.

Хумустим трябва да се използва като листно пръскане най-малко 3 пъти през вегетационния период с доза 100 мл за 1 декар.

Това ще спомогне за увеличаване на добива най-малко с 10 % , както  значително повишаване на вкусовите качество на плодовете, по-доброто им съхранение през зимния период, добрия външен вид, форма и едрина.

Освен, че повишава добива спомага за залагане на по-продуктивни и силни леторасти и пъпки за следващата година, което е изключително важно за бъдещия добив.

Спомага за по-добро зазимяване на растенията през зимни период  и ги предпазва от измръзвания.

Внимание: Преди употреба шишето с Хумустим се разклаща добре. Определената доза  Хумустим  за една пръскачка предварително се разтваря във малко вода, задължително този разтвор се прецежда през марля или фина цедка и тогава се изсипва в пръскачката. Това се налага защото Хумустим е силен концентрат, чисто органично вещество и понякога може в дюзите да попаднат по големи частици, което не е приятно. След прецеждане нямам  опасност от запушване, дори и при най-фините  дюзи.

Хумустим е чист органичен тор, всички съставки са на органична основа, признат е от МЗХ за производство на биологична продукция и това го прави много предпочитан тор както за конвенционалното, така и за биологичното производство.

                                                                                                       За повече информация

                                                                                                       Агроном Радка Малинова  Тел. 0888942318


                                       ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХУМУСТИМ ПРИ МАСЛОДАЙНА РОЗА И ЛАВАНДУЛА

Маслодайна роза

Дозата за едно листно пръскане  е 100 мл/дка Хумустим. Използва се тегловния метод на дозиране (т.е.  100 мл Хумустим трябва да попадне на 1 дка, независимо от количеството на водата за изпръскване на 1 дка). Трябва да се направят не-по малко от 3 листни пръскания.

При маслодайната роза първото листно пръскане се извършва когато розите се разлистят. Следващите през 12 дни. Хумустим не вреди цветовете.  Това дава възможност маслодайната роза да встъпи в цъфтеж 5-6 дни по-рано и да удължи срока на цъфтеж поне с още 10 дни. Хумустим спомага за увеличаване на добива, по-добро изцъфтяване, по-едри цветове и сравнително понижава рандемана при производство на розово масло.

Лавандула

Доза за едно листно пръскане е 100 мл/дка. Първото листно пръскане се извършва в начало на вегетацията, когато средната температура на въздуха е 10оС. Следващите през 15 дни. Добре е да се сложи някакъв прилепител, въпреки че Хумустима притежава тези свойства. Трябва да се направят не-по малко от 3 листни пръскания.

                                                                                                     За   повече информация

                                                                                                   Агроном Радка Малинова      Тел. 0888942318

                                                                                                      

                                               ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХУМУСТИМ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА ТИКВА

 1. ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА с Хумустим преди засяването им.

Преди засяване семената се накисват за 5-6 часа в следния разтвор:

В 2 литра вода се слага 100 милилитра Хумустим .  В този разтвор се накисва 1 кг семена за 5-6 часа. Ако семената са повече, то се приготвя нов разтвор. Вече използваните разтвори не се изхвърлят а с тях може да се полеят гнездата с тиквите  или пък при други растителни видове – като цветя,  разсад и т.н. (поливка)

 1. ЛИСТНО ПРЪСКАНЕ през вегетацията с доза 40 мл. За 1 декар.

Извършват се три листни пръскания, в следните фази:

 • 1-во – когато растенията са във фаза „2-4-ти същински лист”
 • 2-ро – 12-14 дни след първото листно пръскане
 • 3-то – 12-14 дни след второто листно пръскане

Важно е да се знае следното:

 1. Листните пръскания се извършват надвечер при тихо време и когато температурата на въздуха е над 10оС.
 2. Хумустим може да се използва съвместно с други препарати за растителна защита, като важното е да се знае че при съвместното им използване , първо се приготвят поотделно двата разтвора и след това се смесват. Никога не се смесват концентрати и от тях да се приготя разтвор.

                                                                                                        За повече информация

                                                                                                        Агроном Радка Малинова  Тел. 0888942318

                                                                                                                                 

                                           ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХУМУСТИМ И АГРОХУМУСТИМ ПРИ ОРЕХОВО НАСАЖДЕНИЕ

 1. При създаване на ново насждение:

Преди засаждане ореховия посадъчен материал се топи в разтвор на течния органичен хуматен тор Хумустим. Фиданките се поставят вертикално в подходящ съд така,   че разтвора да покрие цялата коренова система до шийката.

Доза за разтвор: В 100 литра вода се слага 1 литър Хумустим. Разбърква се добре. В този разтвор фиданките трябва да стоят 24 часа, след което се засждат. Количеството на разтвора зависи от броя на фиданките и от големината на кореновата им система.

След като се извадят от този разтвор, дръвчетата се засаждат в подходящо изкопяни  ямки.  Около кореновата система се поръсва, заедно с торопочвената смес и  гранулата Агрохумустим, така че той да бъде равномерно разпръснат около корените. Дозата за една фиданка е 0,400 обемни литра Агрохумустим (приблизително две пластмасови чашки от 200 милилитра).

Ефект:  Използването на Хумустим и Агрохумустим гарантират висок процент на прихващане на посадъчния материал. Много силно и гарнирано се развива кореновата система. Растенията израстват силни, здрави, с добре оформена корона, имат силен начален старт.

Освен че влияят силно на нарастването на кореновата система, Хумустим и Агрохумустим осигуряват бързо размножаване (над 50%) на полезната микрофлора около кореновата система, което пък от своя страна гарантира значителното минерализиране на хранителните вещества и тяхното по- добро усвояване от растенията.  С над 80% се завишава дишането в почвата, което е изключително важно за правилното развитие на растенията, особено при по-тажки почви. Знаем че ореховите насаждения обичат  по-рохки почви.

 1. При плододаващо насждение

Още през първата година от създаването на новото насждение, трябва да започне листното пръскане с Хумустим. През годината трябва да се извършат най-малко 3  листни пръскания. Първото  се прави когато се появи листната маса. Следващите – през 15-20   дни. Дозата за едно листно пръскане е 100 милитра за 1 декар. Обикновено се използва около 60-80 литра вода за 1 декар.

Пръскането с Хумустим може да се  извърши съвместно с препаратите за растителна защита.

При приготвяне на разтвор с Хумустим, той предварително се прецежда през финна цетка или марля.

Ефект:  Хумустим значително подобрява метаболита на растенията и действа на клетъчно ниво. Регулира  цялата визиологична дейност на растенията. Те зе развиват много добре, имат добър хабитус.  Залагат едри и здрави плодни и вегетативни пъпки за следващата година. Повишава се фотосинтезата и натрупването на хлорофил. Гарантира се висок имунитет към болести и стресови фактори, като високи температурни амплитуди, градушки, късни повратни студове, повреди от химически препарати и др. Всички това се мултиплицира в висок добив (над 10-15%)  и високо качество на получените орехови плодове.

                                                                                             За повече информация

                                                                                            Агроном Радка Малинова      Тел. 0888942318

                                                                                                                 

                                          КАК СЕ ИЗПОЛЗВА НА ХУМУСТИМ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА КАРТОФИ

 1. ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА ПРИ РЪТЕНИ КАРТОФИ

Преди да се поставят в касетки за рътене, картофите се накисват за не по малко от 15 минути, може и 1 час, в разтвор на Хумустим при следната доза:

700 милилитра Хумустим се разтваря в 40 литра вода.  Този разтвор се използва за накисване на 1 тон картофи . В зависимост от количеството на семената се приготвя и необходимото количество разтвор за накисването им. След накисването, останалият разтвор не  се изхвърля, може да се съхрани в бидони и в подходящо време в началото на вегетацията  се използва за поливане на дръвчета или други култури, включително цветя, декоративни храсти, зелени площи и др. При изваждане на касетките на светло с вече рътените картофи , може да се  извърши и едно пръскане с гръбна пръскачка, като в  10 литра вода се сложи 20 милилитра Хумустим.

ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА ПРИ ДИРЕКТНА СЕИТБА БЕЗ РЪТЕНЕ

Извършва се по същия начин и при същите дози, както посочените в т.1.

Когато се използва сеялка с адаптер за наторяване около семената, може в минералния тор да се добави и гранулата на Хумустим , наречен „Агрохумустим”. Това е гранулат, който трябва да се посипе в браздата,  директно около самите картофени клубени. Ефектът  е изключително добър. Дозата за 1 декар картофи е 40-50  обемни литра. На малки площи Агрохумустима се внася ръчно, като се посипва около самите семена

ЛИСТНО ПРЪСАНЕ

Когато картофените растения поникнат и образуват достатъчно листна маса, това е периода около загърлянето им , се извършва първо листно пръскане с пръскачка. Дозата е не по-малко от 50 мл Хумустим за 1 декар.

Второто листно пръскане се извършва преди цъфтеж, когато се образуват бутоните преди изцъфтяване. Дозата е същата както при първото листно пръскане.

Важно! При ранното картофопроизводство често падат късни слани и поразяват картофените растения. Веднага при подходящо време,  напръскайте посева с Хумустим с доза 80-100 мл/дка. Много бързо растенията покарват отново и посевът ще бъде спасен.

ПОЛИВАНЕ

            Може да се извърши и едно поливане, но само ако има изградена капкова система. Поливането се прави в началото на вегетацията на картофените растения, когато има нужда от поливка. Дозата е  следната: в 1 тон вода се слага 0,500 л.Хумустим . От този разтвор се използва 5 литра на кв.м.

Ефектите на Хумустим

При третиране на семената с Хумустим  поникнат силни и здрави кълнове от всяко „око”. Залага се потенциално висок добив. Силно се разраства и кореновата система.  Растенията имат силен начален старт.

С листното пръскане се постига силно подобряване на метаболитните процеси на клетките в растенията, силно се повишава имунитета към болести и вредители, засилва се фотосинтезата и се повишава натрупването на хлорофил в зелените части. Увеличава се процента на извличане от растенията на внесените минерални торове. Растенията имат добър хабитус, формират висок добив. Те са жизнени и което е от изключително значение проявяват висока устойчивост към стресови фактори, като засушавания, високи температурни разлики, късни слани, градушки, наводнявания, хербицидни натравяния и др. Когато се проявят силно такива стресови ситуации, за да може растенията да преодолеят такива ситуации, веднага се извършва допълнително листно пръскане вече с много по-висока доза Хумустим  – 150-200 мл/дка.

В крайна сметка добива се завишава с над 10-15%, както и качествените показатели на картофите. Третирани с Хумустим картофи се съхраняват много по дълго време, без да образуват кафява пигментация на вътрешната консистенция. Картофите имат високи вкусови качества.

Хумустим може де се използва като листно пръскане съвместно с всички препарати за растителна защита. Важно е да се знае,  че се смесват предварително приготвени разтвори на отделните препарати.

Листното пръскане трябва да се извършва или много рано сутрин или в късния след обед. Хумустим се усвоява са 6 часа от растенията и веднага много активно се включва във физиологичните процеси на цялото растение.

При листно пръскане задължително преди да се сипе в пръскачката приготвения с Хумустим разтвор се прецежда през фина материя.

При поливане, или почвено внасяне на Агрохумустим , ефекта е както върху растенията, така и за почвата. Силно се развива кореновата система. С над 50 % се повишават размножаването на полезните почвени микроорганизми, които разграждат хранителните вещества във форми, достъпни за възприемането им от корените. С над 80% се завишава дишането на почвата, което е много важен почвообразувателен процес.

Цената на 1 литър Хумустим е 23.00 лв без ДДС.

Цената на 1 листно пръскане за 1 декар е 0,92 лв. без ДДС.

Цената на  1 обемен литър Агрохумустим е 3.00 лв без ДДС. При заявка на по-големи количества цената се договаря.

                                                                                                     За повече информация

                                                                                                    Агроном Радка Малинова   Тел. 0888942318